Produktkategorier

Lover, Forskrifter, Normer

Alle
Forskrifter
Lover
Normer
Norsk standard
Arbeidsmiljøloven

Loven skal sikre full trygghet mot skader og sykdom, trygge ansettelsesforhold og lokal ivaretagelse og utvikling i arbeidsmiljøet.
Medlemspris: 75,-
Andre: 95,-
KJØP
Avtaleloven

Lov om avslutning av avtaler om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer.

Medlemspris: 47,-
Andre: 54,-
KJØP
Ekom-forskrifter for installatøren Del 1

Del 1 består av: EMC-forskriften og Fribruksforskriften
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
Ekomforskrifter for installatøren Del 2

Del 2 består av • Autorisasjonsforskriften • Elsikkerhetsforskriften • Ekomforskriften
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FEF-2006, Forskrift om elektr. forsyningsanlegg

Forskriften er en rammeforskrift med fokus på risikovurderinger.
Medlemspris: 242,-
Andre: 348,-
KJØP
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav...

Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Medlemspris: 57,-
Andre: 67,-
KJØP
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FEU, Forskrift om elektrisk utstyr, 2017

Forskriften omhandler produksjon, import, markedsføring og bruka av elektrisk utstyr.
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FME, Forskrift maritime elektriske anlegg

§ 1. Formål Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhetsnivå i maritime elektriske anlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg. § 2. Virkeområde Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift, endring og vedlikehold av maritime elektriske anlegg på norske skip, flyttbare innretninger, sjøredskaper og fritidsfartøy. Forskriften gjelder også for elektrisk utstyr som er tilkoblet maritime elektriske anlegg.

 

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

Medlemspris: 242,-
Andre: 348,-
KJØP
Forskrift om bruk/vedl.hold av el.medisinsk utsty

§ 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre at elektromedisinsk utstyr til enhver tid tilfredstiller gjeldende sikkerhetskrav og at det brukes forsvarlig og i samsvar med sitt formål. § 2. Virkeområde Forskriften omfatter offentlige og private virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr, tilbehør og systemløsninger. 

 

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

Medlemspris: 147,-
Andre: 211,-
KJØP
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid

FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
Medlemspris: 50,-
Andre: 63,-
KJØP
Lov om ferie

Lov om ferie [ferieloven]. Loven skal sikre at arbeidstakere årlig får ferie, fritid og feriepenger.
Medlemspris: 50,-
Andre: 58,-
KJØP
Medlemspris: 46,-
Andre: 54,-
KJØP
Medlemspris: 52,-
Andre: 60,-
KJØP
NEK 144:2017 Grafiske symboler for El.og Ekomnett

Håndboken med grafiske symboler for bruk i dokumentasjon av El-og ekomnett, alarm og styringssystemer.
Medlemspris: 867,-
Andre: 1 020,-
KJØP
NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett...

NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidig en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Normen vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.
Medlemspris: 437,-
Andre: 514,-
KJØP
NEK 400 Landbruk

NEK TS 400 landbruk 2016 - Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus.
Medlemspris: 318,-
Andre: 437,-
KJØP
NEK 400:2018

NEK 400 er en samling av 43 delnormer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Normen spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg.
Medlemspris: 1 270,-
Andre: 1 495,-
KJØP
NEK 405:2018 Elkontroll og Termografering

NEK 405:2018 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll skal utføres og dokumenteres.
Medlemspris: 1 230,-
Andre: 1 448,-
KJØP
NEK 410-1:2008 Elektr.inst. om bord i skip

Inneholder krav for kraftelektrisk og elektrisk, elektronisk og programerbart utstyr beregnet for kontroll, overvåkning, alarm og vernesystemer for bruk om bord i skip.
Medlemspris: 945,-
Andre: 1 115,-
KJØP
NEK 410-2:2010 Elektr.inst.om bord i skip

Normen omhandler valg/installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EMC.
Medlemspris: 1 140,-
Andre: 1 340,-
KJØP
NEK 420A:2016 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder...

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder – NEK 420A

NEK 420A:2016 er en normsamling som er aktuell for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Hovedmålgruppen er aktører som har befatning med prosjektering, valg av utstyr, montering, vedlikehold, reparasjon, overhaling, utbedring og installasjon av varmekabel, relatert til eksplosjonsfarlige områder. Normen kan også være av interesse for leverandører som ønsker kompetanse på hvilke installasjonskrav som gjelder ved montering av utstyr.

Regelverket på Ex-installasjoner

Eksplosjonsfarlige områder finnes i nær sagt alle segmenter. I Norge finner vi de mest kjente i oljeindustrien, gruveindustrien, prosessindustrien og distribusjonsleddene for petroleums-produkter. Vi finner imidlertid også eksplosjonsfarlige områder innen en rekke andre industrier og virksomhetsområder, for eksempel næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, metallindustri, avfallsdeponier og ikke minst i et økende antall lokale anlegg for bruk av propan og husholdningsgass.

 Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

Medlemspris: 1 415,-
Andre: 1 665,-
KJØP
NEK 420B:2017 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder...

NEK 420B omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, og kan leses på engelsk og norsk. NEK 420B er viktig for alle som klassifiserer områder som eksplosjonsfarlige, eiere av eksplosjonsfarlige områder og alle eiere av bygninger med eksplosjonsfarlige områder.
Medlemspris: 1 138,-
Andre: 1 340,-
KJØP
NEK 439-A:2013 Tavlenormen Del A (2013)

Tavlenorm NEK 439:2013 del A - generelle krav til elektriske lavspenningstavler. Normen danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler.
Medlemspris: 947,-
Andre: 1 114,-
KJØP
NEK 439-B:2013 Tavlenormen Del B

Inneholder supplerende krav til elektriske lavspenningstavler for spesielle formål eller som skal installeres i spesielle omgivelser.
Medlemspris: 947,-
Andre: 1 114,-
KJØP
NEK 439-C:2015 Guide for spesifikasjon av tavler

Del C er guiden til tavlenormen – og er et viktig verktøy for å beskrive tavler av riktig kvalitet og for tiltenkt bruk. Bør være tilgjengelig for alle elinstallatører som spesifiserer tavler.
Medlemspris: 514,-
Andre: 590,-
KJØP
NEK 700 Serien (NEK 701,NEK 702 og NEK 703) 2016

NEK 700:2016 består av: NEK 701:2016 Felles kablingssystemer NEK 702:2016 Installasjon av kabling NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre
Medlemspris: 1 577,-
Andre: 1 855,-
KJØP
NEK EN 50110-1: 2013, Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg...

Normen benyttes som referansegrunnlag til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse).
Medlemspris: 318,-
Andre: 437,-
KJØP
NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet

NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet, Elektrisk Utstyr på Maskiner, Del 1: Generelle krav
Medlemspris: 1 045,-
Andre: 1 230,-
KJØP
NEK TR 750:2015 Fiberoptisk aksess til bruker

Fiberoptisk aksess til bruker - En veiledning for å etablere FTTx-nett
Medlemspris: 1 140,-
Andre: 1 340,-
KJØP
NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg ...

NS 3450 er utarbeidet for å få mer ensartede konkurransegrunnlag i bygge- og anleggsnæringen.
Medlemspris: 522,-
Andre: 638,-
KJØP
Medlemspris: 636,-
Andre: 778,-
KJØP
NS 3455

Bygningsfunksjonstabell
Medlemspris: 202,-
Andre: 247,-
KJØP
NS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utformin...

Standarden, NS 3926, er nylig revidert og utgitt i to deler, del 1 for planlegging og utforming
Medlemspris: 520,-
Andre: 650,-
KJØP
NS 3931:2014, Elektrotekniske installasjoner i boliger...

Standarden er utarbeidet for å fungere som en overordnet samlende standard for krav stilt til lov/forskrift og andre normer og standarder.
Medlemspris: 414,-
Andre: 507,-
KJØP
NS 3935 :2011 - ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner...

Standarden etablerer forståelse av prosessen som sikrer god gjennomføring av anskaffelse av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB).
Medlemspris: 427,-
Andre: 522,-
KJØP
NS 3960:2019 Brannalarmanlegg

Brannalarmanlegg - Prosjektering, Installasjon, drift og vedlikehold
Medlemspris: 552,-
Andre: 638,-
KJØP
NS 8400, 1.utg.sep.2005

Standard som omhandler regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser.
Medlemspris: 233,-
Andre: 285,-
KJØP
NS 8405 - Norsk bygge-og anleggskontrakt

NS 8405 skal brukes når entreprenøren inngår kontrakt med byggherren om utførelsen av bygge- og anleggsarbeid
Medlemspris: 636,-
Andre: 778,-
KJØP
NS 8406 Forenklet norsk bygge-og anleggskontrakt

NS 8406 er en fullverdig entreprisekontrakt, sidestilt med NS 8405. NS 8406 skal ikke brukes i forbrukerforhold.
Medlemspris: 552,-
Andre: 638,-
KJØP
NS 8406, Byggeblankett. Avtaledokument

Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406
Medlemspris: 552,-
Andre: 638,-
KJØP
NS 8410, 1.utg.sep.2005

Standard som omhandler regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre.
Medlemspris: 261,-
Andre: 319,-
KJØP
NS 8415 - Norsk underentreprisekontrakt

Standarden omhandler utførelse av bygge-og anleggsarbeider. Er tilpasset NS 8405 og NS 8406, og erstatter NS 3433.
Medlemspris: 636,-
Andre: 778,-
KJØP
NS 8416 - Forenklet norsk underentrepr.kontrakt

vedrørende utførelse av bygge-og anleggsarbeider.
Standarden er tilpasset NS 8405 og NS 8406, og erstatter NS 3433.
Fastsatt 1.oktober 2008

Medlemspris: 522,-
Andre: 638,-
KJØP
NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser...

NS 8417:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser er ny standard med sentrale endringer.
Medlemspris: 636,-
Andre: 771,-
KJØP
NS 8430:2009 Overtakelse av bygg og anlegg

NS 8430 inneholder regler for prosedyrene ved overtakelse av bygg og anlegg både i forbruker-og næringsforhold. Den erstatter NS 3434.

Medlemspris: 233,-
Andre: 285,-
KJØP
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517