Produktkategorier

Lover, Forskrifter, Standarder

Alle
Forskrifter
Lover
Standarder
Norsk standard
Høyspenning
Ekom-forskrifter for installatøren Del 1

Del 1 består av: EMC-forskriften og Fribruksforskriften
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
Ekom-forskrifter for installatøren Del 1 NETTUTGAVE...

Ekommyndighetene (SD og Nkom) har i størrelsesorden 30 forskrifter. Alle er selvfølgelig like viktige, men Nelfo har tatt ut de som er mest relevant for installatørbransjen.
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
Ekomforskrifter for installatøren Del 2

Del 2 består av • Autorisasjonsforskriften • Elsikkerhetsforskriften • Ekomforskriften
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
Ekomforskrifter for installatøren Del 2 NETTUTGAVE

Ekommyndighetene (SD og Nkom) har i størrelsesorden 30 forskrifter. Alle er selvfølgelig like viktige, men Nelfo har tatt ut de som er mest relevant for installatørbransjen. Vi har valgt å publisere disse i 2 hefter og nå er del 2 oppdatert med gjeldende forskrifter. Del 2 inneholder ekom-, elsikkerhet- og autorisasjonsforskriftene.

Del 2 består av 
• Autorisasjonsforskriften
• Elsikkerhetsforskriften
• Ekomforskriften

Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FEF-2006, Forskrift om elektr. forsyningsanlegg

Forskriften er en rammeforskrift med fokus på risikovurderinger.
Medlemspris: 242,-
Andre: 348,-
KJØP
FEF-2006, Forskrift om elektr. forsyningsanlegg NETTUTGAVE...

Ny forskrift trådte i kraft 1.1.2006. Den erstatter den gamle FEA-F. Forskriften er en rammeforskrift og fokuserer på risikovurderinger. 

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

Medlemspris: 242,-
Andre: 348,-
KJØP
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav...

Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Medlemspris: 57,-
Andre: 67,-
KJØP
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav NETTUTGAVE...

FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Gjeldende fra 19.06.2013 Rettet 14.01.2019
Medlemspris: 57,-
Andre: 67,-
KJØP
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg NETTUTGAVE...

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FEU, Forskrift om elektrisk utstyr 2017 og EMC Forskrift om elektromagnetisk kompatibilite...

FEU forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav EMC forskriften skal sikre at apparater og faste installasjoner holder et hensiktsmessig nivå av elektromagnetisk kompatibilitet
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FEU, Forskrift om elektrisk utstyr 2017 og EMC Forskrift om elektromagnetisk kompatibilite...

FEU forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav EMC forskriften skal sikre at apparater og faste installasjoner holder et hensiktsmessig nivå av elektromagnetisk kompatibilitet
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FME, Forskrift maritime elektriske anlegg

§ 1. Formål Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhetsnivå i maritime elektriske anlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg. § 2. Virkeområde Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift, endring og vedlikehold av maritime elektriske anlegg på norske skip, flyttbare innretninger, sjøredskaper og fritidsfartøy. Forskriften gjelder også for elektrisk utstyr som er tilkoblet maritime elektriske anlegg.

 

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

Medlemspris: 242,-
Andre: 348,-
KJØP
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid

FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid NETTUTGAVE

FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
Medlemspris: 50,-
Andre: 63,-
KJØP
Internkontrollforskriften NETTUTGAVE

IK-forskriften skal fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen
Medlemspris: 50,-
Andre: 63,-
KJØP
NEK 144:2017 Grafiske symboler for El.og Ekomnett

Håndboken med grafiske symboler for bruk i dokumentasjon av El-og ekomnett, alarm og styringssystemer.
Medlemspris: 935,-
Andre: 1 100,-
KJØP
NEK 320:2018 Lynvernanlegg (Risikovurdering, planlegging og installasjon)...

NEK 320:2018 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg
Medlemspris: 1 934,-
Andre: 2 275,-
KJØP
NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett

NEK 399:2022 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2018 og NSPEK 399 Metode D:2019. Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet et allment nett. Standarden vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.
Medlemspris: 863,-
Andre: 1 015,-
KJØP
NEK 400 landbruk:2020

NEK 400 landbruk:2020 er en spesifikasjon som omhandler driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen og er en oppfølger av tilsvarende publikasjon fra 2016
Medlemspris: 633,-
Andre: 745,-
KJØP
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder. Standardens formål er å bidra til tilfredsstillendesikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Den inneholder også en metodikk for verifisering, av nyinstallasjon og periodisk verifikasjon.
Medlemspris: 1 640,-
Andre: 1 930,-
KJØP
NEK 405:2020 Samlet utgave (Elkontroll, eltakst og elektrotermografi)...

NEK 405:2020 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell.
Medlemspris: 1 517,-
Andre: 1 785,-
KJØP
NEK 410A:2021 Elektriske installasjoner i skip

NE 410A er en samling av standarder hovedsakelig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installasjon, verifikasjon, testing og EMC.
Medlemspris: 2 580,-
Andre: 3 035,-
KJØP
NEK 410B:2021 Elektriske installasjoner i skip-Spesielle installasjoner...

NEK 410B:2021 er en samling av standarder fra NEK IEC 60092-serien (electrical installations in ships). Samlet sett omfatter standardsamlingen spesifikke anlegg som kommer i tillegg til NEK 410A, herunder design og krav til elektriske fremdriftsmaskiner i, tankskip, skip for frakt av farlig gods, mindre fartøy samt valg og installasjon av kabler.
Medlemspris: 2 580,-
Andre: 3 035,-
KJØP
NEK 420A:2013 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder...

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder – NEK 420A

NEK 420A:2016 er en normsamling som er aktuell for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Hovedmålgruppen er aktører som har befatning med prosjektering, valg av utstyr, montering, vedlikehold, reparasjon, overhaling, utbedring og installasjon av varmekabel, relatert til eksplosjonsfarlige områder. Normen kan også være av interesse for leverandører som ønsker kompetanse på hvilke installasjonskrav som gjelder ved montering av utstyr.

Regelverket på Ex-installasjoner

Eksplosjonsfarlige områder finnes i nær sagt alle segmenter. I Norge finner vi de mest kjente i oljeindustrien, gruveindustrien, prosessindustrien og distribusjonsleddene for petroleums-produkter. Vi finner imidlertid også eksplosjonsfarlige områder innen en rekke andre industrier og virksomhetsområder, for eksempel næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, metallindustri, avfallsdeponier og ikke minst i et økende antall lokale anlegg for bruk av propan og husholdningsgass.

 Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

Medlemspris: 1 885,-
Andre: 2 220,-
KJØP
NEK 420B:2017 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder...

NEK 420B omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, og kan leses på engelsk og norsk. NEK 420B er viktig for alle som klassifiserer områder som eksplosjonsfarlige, eiere av eksplosjonsfarlige områder og alle eiere av bygninger med eksplosjonsfarlige områder.
Medlemspris: 1 517,-
Andre: 1 785,-
KJØP
NEK 439-A:2013 Tavlenormen Del A

Tavlenorm NEK 439:2013 del A - generelle krav til elektriske lavspenningstavler. Normen danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler.
Medlemspris: 1 262,-
Andre: 1 485,-
KJØP
NEK 439-B:2013 Tavlenormen Del B

Inneholder supplerende krav til elektriske lavspenningstavler for spesielle formål eller som skal installeres i spesielle omgivelser.
Medlemspris: 1 262,-
Andre: 1 485,-
KJØP
NEK 439-C:2015 Guide for spesifikasjon av tavler

Del C er guiden til tavlenormen – og er et viktig verktøy for å beskrive tavler av riktig kvalitet og for tiltenkt bruk. Bør være tilgjengelig for alle elinstallatører som spesifiserer tavler.
Medlemspris: 791,-
Andre: 930,-
KJØP
NEK 440:2022 Elektriske Kraftinstallasjoner

NEK 440 er en bearbeidet norsk utgave av NEK EN IEC 61936-1 og NEK EN 50522 med veiledninger som gir ytterligere informasjon om norske forhold, norske anbefalinger og krav i norske regelverk
Medlemspris: 1 887,-
Andre: 2 220,-
KJØP
NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.
Medlemspris: 1 385,-
Andre: 1 630,-
KJØP
NEK 700:2020 Serien (NEK 701 og NEK 702)

NEK 700:2020 pakken består av: NEK 701:2020 Felles kablingssystemer NEK 702:2020 Installasjon av kabling
Medlemspris: 2 210,-
Andre: 2 600,-
KJØP
NEK 701:2020 Info.teknologi - Felles kablingssystemer...

  • Dette er en standard for planlegging av felles struktur for alle kommunikasjonssystemer (ekomnett) i alle typer bygg
  • Standarden spesifiserer struktur, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting
  • De viktigste endringene er:

⎻Beskriver krav til nye kablingskategorier for balansert kabling (8.1 og 8.2)

⎻Beskriver krav til ny kablingskategorier for fiberoptikk (OM5, OS1a)

⎻Introduserer krav ved delt utnyttelse av kabel

⎻Fjerner enkelte saker, f.eks. konseptet “fiberoptiske klasser”

 

Medlemspris: 1 262,-
Andre: 1 485,-
KJØP
NEK 702:2020 Informasjonsteknologi Installasjon av kabling...

  • Dette er en standard skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger
  • Standarden beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser
  • De viktigste endringene er:

⎻Oppdaterer kravene for fjernmating (Power over Ethernet, PoE)
     (dette er “hot”)

⎻Inneholder nytt Tillegg G med informasjon om EuroClass-er for spesifiseringen av brannegenskaper til kabler (ref.  CPR-byggevareordningen)

Medlemspris: 1 262,-
Andre: 1 485,-
KJØP
NEK 703:2020 Info.teknologi - Anlegg og infrastruktur i datasentre...

Dette er en standard for planlegging av modulære, skalerbare fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for enkelt å kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet
Medlemspris: 1 262,-
Andre: 1 485,-
KJØP
NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet

NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet, Elektrisk Utstyr på Maskiner, Del 1: Generelle krav
Medlemspris: 1 045,-
Andre: 1 230,-
KJØP
NEK TR 750:2023

NEK TR 750:2023 gir informasjon om hvordan bredbåndsnett basert på fiberoptiske kabler (FTTx) planlegges og installeres. NEK TR 750 er skrevet for alle som planlegger, installerer, driftsetter og feilsøker på bredbånds infrastruktur basert på fiberoptisk kabel. Veiledningen kan også brukes av leverandører av utstyr til FTTx-nett.
Medlemspris: 1 789,-
Andre: 2 105,-
KJØP
NEK TS 400 bolig:2019

NEK 400 bolig - Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger
Medlemspris: 439,-
Andre: 514,-
KJØP
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517